Tuesday, September 22, 2009

Sebuah Rindu

/lym 21/09/2009 @03.15 am